Reklamační řád

Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinný reklamaci bezodkladně uplatnit u prodejce podle platného Reklamačního řádu.

Na vyřizování reklamací se vztahuje Reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informovaný o podmínkách a způsobu prodeje a reklamace zboží včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit, a o vyřizování záručních oprav. Reklamace se řídí Zákonem o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a také Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Reklamační řád se vztahuje na zboží koupené kupujícím od prodávajícího Hafani.cz s.r.o., Podhoří 369/1B, Ústí nad Labem, 400 10.

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na to zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající.

Záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je zpravidla napsaná v Záručním listě přiloženém k výrobku. Pokud není ke zboží Záruční list přiložen, platí všeobecná záruční doba 24 měsíců a dokladem je daňový doklad o prodeji.

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Pokud tak neučiní, může uplatnit nárok z vad zjištěných po této prohlídce jen pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí.

Kupující je povinen reklamovat vady zboží bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo na bezplatné odstranění vady.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

- odevzdáním opraveného zboží

- výměnou zboží

- vrácením kupní ceny zboží

- proplacením přiměřené slevy z kupní ceny zboží

- důvodným zamítnutím reklamace zboží

Prodávající je povinen vydat písemný doklad a to nejpozději do 30 dní od uplatnění reklamace.

Účtování skladného za nevyzvednuté zboží:
Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od vyřízení reklamace, bude mu účtováno skladné ve výši 25,- Kč za každý započatý den nevyzvednutí zboží od ukončení opravy. Pokud si však kupující zboží nevyzvedne ani do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.

Reklamace se nevztahuje na tyto případy:

Pokud vada nebo poškození vznikly prokazatelně používáním, které je v rozporu s dodaným návodem pro použití (např.: připojení na nedovolené zdroje el. proudu) nebo nesprávným zacházením uživatele.

Prokazatelným nedovoleným zásahem do zboží.

Pokud jsou v Záručním listě zjevně změněny údaje nebo je na výrobku odlišné výrobní číslo než to v Záručním listě.

Pokud vada vznikla nesprávným pěstováním či chováním živých tvorů nebo rostlin.

Prodejce není povinen vyřídit reklamaci za škody způsobené dopravcem (takovou reklamaci je zákazník povinen ohlásit u dopravce ihned po převzetí zboží)

Pozor! Při reklamaci dopravy, tedy způsobu nebo doby doručení balíku, poškození zboží při přepravě je nutné vyfotit obal, vnitřní výplň balíku, nálepky na balíku (adresát a případně nálepky "křehké") a poškozené zboží. S těmito fotkami se můžete obrátit na nás nebo přímo na dopravce a to nepozději do 3 dnů od převzetí!

Později podané reklamace (i když zjevné) nebudeme vyřizovat kladně.

Reklamace se také nevztahuje na poškození zboží živelnými katastrofami.